نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

مرجان/Coral

شفافیت: نیمه مات تا کدر واژه مرجان در […]

نمایش دادن محتوا

الکساندریت/Alexandrite

شفافیت: شفاف   کشف الکساندریت  با تولد شانزده […]

نمایش دادن محتوا

پیریت/Pyrite

شفافیت: کدر  نام پیریت برگرفته از واژه ی […]

نمایش دادن محتوا

تانزانیت/Tanzanite

شفافیت: شفاف تا نیمه شفاف تانزانیت از جنس […]

نمایش دادن محتوا

لعل یا گارنت دمانتوئید/Demantoid Garnet

شفافیت: شفاف تا کدر به دلیل شباهت لعل […]

نمایش دادن محتوا

سنگ آرزو ها:جاسپر/ Jasper

شفافیت: نیمه مات تا کدر جاسپر در زبان […]

نمایش دادن محتوا

حدید یا هماتیت /Hematite

شفافیت: کدر   هماتیت برگرفته از واژه ی […]

نمایش دادن محتوا

اونیکس/Onyx

شفافیت: مات تا کدر نام اونیکس برگرفته شده […]

نمایش دادن محتوا

زبرجد / Peridot

شفافیت: *شفاف تا نیمه شفاف نام پرپدوت ریشه […]

نمایش دادن محتوا

تورمالین هندوانه ای/Watermelon Tourmaline

شفافیت: شفاف تا کدر انتخاب نام تورمالین هندوانه […]

نمایش دادن محتوا

تورمالین صورتی / Pink Tourmaline

شفافیت: شفاف تا کدر   تورمالین صورتی از […]

نمایش دادن محتوا

/تورمالین پارابا/Paraba Tourmaline

شفافیت: شفاف تا کدر   نام پارابا برگرفته […]