نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

لعل یا گارنت دمانتوئید/Demantoid Garnet

شفافیت: شفاف تا کدر به دلیل شباهت لعل […]